PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SƠ CẤP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Năm 2024

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SƠ CẤP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Năm 2024

I. Thông tin cá nhân

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………

2. Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………………

3. Giới tính:                                                              Nam                                                  Nữ

4. Trình độ văn hóa:                                             THCS                                            THPT

5. Email:………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………………………..

7. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………………………. ..

8. Đối tượng ưu tiên (nếu có):  ……………………………………  Khu vực:…………………………………

II. Thông tin đăng ký học

9. Tên trường: trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng                        Mã số: CDD 4203

10. Tên ngành/nghề học:

– Ngành/ nghề 1:…………………………………………….. …………………………………

– Ngành/ nghề 2:…………………………………………….. …………………………………

– Ngành/ nghề 3:…………………………………………….. …………………………………

                                                                                        Lâm Đồng, ngày      tháng      năm 2024

                                                                                                           NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Hình thẻ 3*4 (Dán nhẹ) Hình thẻ 3*4 (Dán nhẹ)

Tải xuống: